Achter alles zit een Wijsheid

Vraag:

Schuilt er achter alles wat Allah doet en voorschrijft een wijsheid?

Antwoord:

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Hij is de Alwijze, de Alwetende.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 30)

De naam al-Hakeem = ‘de Alwijze’ komt meer dan 90 keer voor in de Koran en wordt vaak gecombineerd met de namen ‘de Almachtige’ en ‘de Alwetende’. Dit verklaart ook hoe deze Wijsheid tot stand komt, namelijk middels kennis en macht. Door kennis worden zaken in het juiste perspectief geplaatst en door macht worden ze tot uitvoer gebracht. De Alwijze is Degene die alles tot in de perfectie heeft geregeld en doorgevoerd. De term ‘Alwijze’ wordt vaak ook gebruikt voor iemand die iets met grote nauwkeurigheid en precisie maakt.

De Wijsheid van Allah heeft betrekking op alle zaken. De Schepping van Allah is op de meest perfecte manier tot stand gebracht, de Voorbeschikking is volgens de perfecte maat bepaald en het Geloof is volgens de perfecte Voorschriften ingeregeld. Om de Wijsheid van Allah tot in aanzienlijke mate uiteen te zetten, zouden zelfs volgeschreven boekwerken niet voldoende zijn. Want het kijken naar de Wijsheid van Allah is het kijken naar alles wat er is geweest. En omdat niemand van ons in staat is om alle zaken tot in details te weten, is het niet mogelijk om de Wijsheid van Allah te doorgronden. Wij kunnen deze Wijsheid samenvatten in een aantal kernpunten:

 • Achter alles wat Allah doet schuilt een motief. Hij doet niets zonder reden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, U heeft dit (alles) niet zonder doel geschapen.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 16)

“En Wij hebben de hemel en de aarde en datgene wat zich daartussen bevindt niet als spel geschapen.”

(Soerat Aali ʿImraan: 191)

 • De Wijsheid van Allah kan opgedeeld worden in twee delen:
 1. Een Wijsheid die betrekking heeft op zaken die Allah tot tevredenheid stemmen.
 2. Een Wijsheid die betrekking heeft op zaken die de mensen begunstigen en dienen.
 • Als de schepselen door Allah in staat zijn gesteld om vanuit een wijsheid te acteren, dan is het meer dan logisch dat de Schepper Zelf ook vanuit een Wijsheid acteert.
 • De perfectie waarmee de schepselen tot stand zijn gekomen getuigt van de Wijsheid van Allah.
 • Dat iemand niet bekend is met de Wijsheid die verscholen ligt in bepaalde zaken, betekent niet dat deze niet bestaat. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah weet en jullie weten niet.”

(Soerat al-Baqarah: 216)

 • Het menselijke verstand is niet in staat om alle wijsheden te begrijpen die schuil gaan achter alles wat er gebeurt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil.”

(Soerat al-Baqarah: 255)

 • De dienaar is niet opgedragen om precies te weten waarom bepaalde dingen in het leven gebeuren. Het is voldoende voor hem om te weten dat Allah niets laat gebeuren zonder Wijsheid. Deze wetenschap verstevigt de dienaar in zijn geloof en overtuiging.
 • Weten waarom bepaalde dingen gebeuren kan nadelig uitpakken voor sommige mensen. Het verbergen daarvan is dus een blijk van genade. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vraag niet naar zaken waardoor jullie belast worden wanneer deze duidelijk aan jullie worden gemaakt.”

(Soerat al-Maa’idah: 101)

 • Bij alles wat gebeurt ligt de nadruk op het algemene belang. Allah kijkt naar wat alle mensen nodig hebben, zelfs als dit ten nadele is van een aantal van hen.
 • Allah heeft de mens geschapen en weet precies wat goed voor hem is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zou Degene Die geschapen heeft niet weten? En Hij is de Meest Zachtaardige, de Alwetende.”

(Soerat al-Moelk: 14)

Hoewel bepaalde zaken op het eerste gezicht ongunstig lijken, kunnen ze uiteindelijk positief uitpakken. Ibnoe ʿOmar zei: “Soms vraagt een dienaar zijn Heer om een keuze voor hem te maken. Als Allah dit doet, dan toont de dienaar zich ontevreden hierover. Maar als hij later de uitkomst ziet, dan beseft hij pas dat het in zijn voordeel was.” En dit is ook precies waar Allah op doelde toen Hij tegen de Engelen zei (interpretatie van de betekenis):

“En (gedenk) toen jouw Heer tegen de Engelen zei: “Waarlijk, ik zal op aarde generaties plaatsen die elkaar opvolgen.” Zij zeiden: “Gaat U daarop degenen plaatsen die daar verderf op zullen zaaien en bloed zullen vergieten, terwijl wij U verheerlijken met Uw Lofuitingen en wij U heiligen?” Hij (Allah) zei: “Voorwaar, ik weet wat jullie niet weten.”

(Soerat al-Baqarah: 30)

En Allah weet het het best.

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top