De Hidjrah, een moment van bezinning

Een nieuw islamitisch jaar is aangebroken. Een jaar is weer verstreken. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat Allah de dienaar zal vragen over hun leeftijd, hoe zij dat hebben besteed, en hun jeugd, waaraan zij die hebben gewijd. Hij noemde dus niet alleen de leeftijd, maar ook de jeugd. Hét toppunt van je leven waarin je op zijn sterkst en gezondst bent. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah is Degene Die jullie uit zwakheid (d.w.z. uit een waterdruppel) heeft geschapen. Vervolgens gaf Hij (jullie) na (deze) zwakheid kracht. Daarna gaf Hij (jullie) na kracht (weer) zwakheid en vergrijzing. Hij schept wat Hij wil en Hij is de Alwetende, de Almachtige.”

(Soerat ar-Roem: 54)

Het is dus aan ons om onze tijd goed te spenderen met nuttige en goede daden. Met name in de tijden van onze kracht, sterkte en gezondheid.

Iedereen is onderweg naar zijn Heer, jong of oud, en iedereen stevent af op de dood. Met iedere dag die dus verstrijkt, verstrijkt er een deel van jou (in dit leven). Beschouw jouw leven als een soort schrift waarvan jij het aantal pagina’s niet kent. En het kan zo zijn dat je plotseling de laatste pagina van je leven opent, zonder dat je dat doorhebt. Zorg er dus voor dat je je gegeven tijd goed spendeert.

Het is weer een moment in het jaar waarop wij kunnen terugkijken naar het verstreken jaar. En daarnaast kunnen stilstaan bij de belangrijke gebeurtenis in de islamitische geschiedenis, namelijk de Hidjrah. De Hidjrie-jaartelling begint vanaf het moment dat Mohammed (vrede zij met hem) zijn emigratie (Hidjrah) van Mekka naar Medina deed. Toen hij Mekka verliet, zei hij (tegen Mekka):

“Jij bent de plaats waar Allah het meest van houdt en je bent het meest geliefd bij Hem. Als jouw inwoners mij niet hadden verjaagd, dan had ik je niet verlaten.”

(Moesnad Imam Ahmad)

De opofferingen

Eén van eerste de zaken die wij uit het verhaal van de Hidjrah (emigratie) kunnen halen, is dat de Profeet iets waarvan hij hield verliet omwille van Allah. Namelijk zijn land. Daarnaast verliet Soehayb ar-Roemie al zijn bezittingen. En waren Aboe Salamah en zijn vrouw, Oemmoe Salamah, uit elkaar gedreven door hun eigen families. Oemmoe Salamah moest in Mekka achterblijven en haar kind verbleef bij de familie van haar man.

Dit zijn de zaken die wij moeten onthouden en waar wij bij stil moeten staan, vooral op tijden als deze. Hun opofferingen hebben ervoor gezorgd dat de latere generaties konden opgroeien met de Islam. Alles wat zij opofferden, was om het geloof te behouden. Zodat wij vandaag de dag kennis hebben van de Islam en weten hoe wij onze Heer moeten aanbidden. Wat heb jij voor de Islam opgeofferd?

Dit zijn de mensen die het geloof en de Profeet (vrede zij met hem) hoog hadden zitten. De liefde voor de Profeet zit hem dus niet in wat men beweert, zoals je vandaag de dag enkele groeperingen hoort roepen, maar jouw liefde voor de Profeet uit zich in wat je voor de Profeet doet, en wat jij doet in navolging van hem. Dat je hem, zijn Soennah en zijn uitspraken ook respecteert, alsmede zijn volgelingen (lees: zijn metgezellen en allen die hen in de Soennah volgen, zoals de geleerden). Of als er bijvoorbeeld over de Profeet gesproken wordt of overleveringen van hem aangehaald worden. Iemand die werkelijk veel van de Profeet houdt, luistert vol ontzag stilzwijgend toe. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, verhef jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 2)

En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, opdat jullie begenadigd zullen worden.”

(Soerat al-Aʿraaf: 204)

Toen de dag aanbrak dat de Profeet naar Aboe Bakr kwam om hem mee te vragen om hem te vergezellen tijdens de Hidjrah, huilde Aboe Bakr zo hard van blijdschap dat zijn dochter ʿAa’ishah hierover zei dat zij haar vader nog nooit zo hard heeft zien huilen als toen. Hij was immens blij, terwijl hij wist dat dit een zware en gevaarlijke reis zou worden en hij deze zou afleggen met gevaar voor eigen leven. Desondanks was Aboe Bakr nooit eerder zo blij geweest om deze opoffering te doen. Wederom omwille van de Profeet, voor wie hij een oprechte grote liefde had, en ter behoud van de religie.

Het verhaal van de Hidjrah leert ons ook geduldig te zijn en te wachten op de Hulp en Overwinning van Allah. De Profeet (vrede zij met hem) verbleef 13 jaar in Mekka. Desondanks had hij aan het eind van zijn verblijf in Mekka maar 114 volgelingen. Tijdens zijn reis bekeerden zich 80 mensen tot de Islam. En vanuit Medina werd uiteindelijk de Islam verkondigd en groeide het tot wat het vandaag de dag is. En dit zijn de vruchten van het geduld dat Hij (vrede zij met hem) betrachtte tijdens zijn verkondiging in Mekka.

De Hidjrah leert ons ook dat dit geloof er een is van doen en in praktijk brengen. Door te doen en te ondernemen, en hierbij geduldig te zijn, zullen wij de vruchten plukken. En als wij bezig zijn met onze dagelijkse bezigheden, dan moeten wij daarin streven naar het beste en niet genoegen nemen met minder. Onze ambitie moet hoog zijn en wij dienen daar ook naar te handelen, want ook het hoogste Paradijs is niet zomaar te verkrijgen. Daar moet je veel moeite voor doen.

Tot slot dienen we te weten dat het verhaal van de Hidjrah een specifieke Hidjrah was voor de Profeet. Maar er bestaat ook een algemene Hidjrah die voor iedereen geldt. En dat is de Hidjrah van een zondig en ongehoorzaam leven, naar een vroom en gehoorzaam leven.

(Samengevatte vertaling van de vrijdagpreek van Sheikh Ilyas El Yousfi
22 september 2017)

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top