De Neo-Khawaridj: Wolven in Soennahkleren

Enkele maanden geleden heb ik een artikel gepubliceerd over bepaalde extremistische groeperingen en hun meest kenmerkende eigenschappen. Helaas is hierover schrijven een noodzaak gebleken nadat dat deze groepering onze broeders en zusters tracht te misleiden middels hun innovaties en radicale vorm van dawah. Bovendien zien we helaas dat deze groep vaak ook ten onrechte gebruik maakt van termen zoals ‘De Koran en Soennah’ en ‘Methode van de Salaf’.

In het kader hiervan, is eergisteren de lancering van de allereerste internationale conferentie aangekondigd in strijd tegen de extremisten in Tabdi’ (andere tot een dwalende verklaren), waarbij meer dan 20 comités en liga’s van geleerden over de hele Islamitische wereld de handen ineen hebben geslagen.

De conferentie zal op 15 augustus van start gaan en gedurende 4 dagen te volgen zijn met als doel: Een tegengeluid bieden tegen de extremisten en de gevaarlijke gevolgen belichten die hun handelwijze heeft op de Islam en de Ummah.

Deze sekte (Madhkalis) hebben hun sporen van verderf achtergelaten in het beeld van onze religie en in het veld van de dawah. Geen geleerde of daa’ie kon ontkomen aan hun betichtingen en beschuldigingen als zijnde dwalende, of verkondiger van innovaties. Helaas in de slechtheid waarmee deze groep te werk gaat, zich in de loop der tijd gaan vermeerderen op het moment dat zij van verbaal geweld over zijn gegaan naar fysiek geweld. Denk hierbij aan de moslims in Libië die (dodelijke) slachtoffer zijn geworden van deze groep nadat zij anderen klakkeloos en valselijk hebben beschuldigd onderdeel te zijn van de (Ikhwan) moslimbroederschap. Zij waagde zich vervolgens aan het doden van enkele du’āt (uitnodigers) zoals Shaykh dr. Nādir al-‘Amrānī (Rah’imahullāh), waarbij ze een klashinkov leeg in hem hebben geschoten, waarna zij hem vervolgens in een gat gooide, om geen andere reden dan dat hij zich afkeurend uitsprak over hun extremisme en radicalisme.
Al deze gruwelijke daden, zijn een duidelijk bewijs voor het feit dat deze groep behoort tot de sektes van de Khawāridj.

Deze sekte willen middels hun ideologie hun volgers (en andere mensen) doen geloven dat zij zich bekommeren om de ‘correcte’ islam en eergevoel te hebben jegens de Soennah en methodiek van de Salaf. Maar in werkelijkheid, is dit juist de groep die zich (middels hun overtuigingen en handelingen) het meest distantieert van de Soennah, de methodieken van de Sahaba en de vroegere Schriftgeleerden.

Helaas zien we de laatste tijd ook dat sommige salafistische instellingen en personen die zich bevinden in het veld van dawah in Nederland, neigen naar de verdorven methodiek die hierboven is beschreven in hun omgang met anderen maar ook wanneer het gaat om religieuze kwesties. Kenmerkend hiervoor is de toenemende mate van hardheid en hardnekkigheid in religieuze discussies waarbij geen ruimte wordt gelaten voor andere erkende (religieuze) meningen! Opvallend is overigens dat een gedeelte van deze partijen een aantal jaar geleden publiekelijk afstand namen van de madkhali ideologie, maar hier toch weer naar terug lijkt te neigen.

Tevens zien we dat meerdere personen en partijen zich inmiddels niet volledig willen of durven uit te spraken over dit onderwerp uit angst voor zwartmakerij en onrecht die de Madakhila verrichten tegen iedereen die de moslims waarschuwt tegen hun valsheid.

Uiteraard is het een feit dat extremisten niet alleen te vinden zijn bij degene die zich tot al-salafiyah toeschrijven, maar ook bij andere groeperingen. Echter is dit niet te vergelijken met de schaal waarop en het niveau waarmee de extremisten zoals de Madakhila handelen en wat daaruit voortvloeit. Het feit blijft immers dat het extreme component voor hen, onderdeel is van hun religie.

Laat ik vooropstellen dat ik de Madhakhila niet bekritiseer vanwege het feit dat zij zich toeschrijven aan al-Salafiyyah, aangezien de weldenkende gematigde salafis en hun geleerden, zich ook volledig distantiëren van deze sekte en het bestempelen als afgedwaald.

Deze radicale en afwijkende groepering ziet de Islam enkel en alleen op ‘hun’ manier waarbij het volgen van hun interpretatie van de Islam en Soennah de enige correcte manier is. Zij zien het strikt navolgen van de uitspraken van hun sekteleiders in álle zaken als noodzakelijk. Dit heeft als gevolg dat hun uitspraken ten alle tijden leidend zijn wanneer het neerkomt op (religieuze) kwesties en personen. Dit is uiteraard in tegenstrijd met de claim die zij maken; namelijk dat ze altijd volgers zijn van het bewijs en op basis hiervan handelen.

De Islam leert ons dat wij ons dienen te focussen op onze eigen imaan (geloof) en op het zuiveren van onszelf. Tevens leert onze prachtige religie ons zaken aan zoals ruimte bieden voor excuses en barmhartigheid tonen. Het leert ons ook hoe om te gaan met meningsverschillen.
Dit in tegenstelling tot hen die de mensen bezigen met andermans imaan (geloof), mensen testen in hun overtuigingen en geen ruimte bieden voor excuses. Zij beperken ‘de waarheid’ tot hun eigen groep waarbij ze bereid zijn alle soorten van extremisme en boycota in te zetten.

Het Madkhalisme is niet alleen een groepering of sekte, maar het is een denkpatroon en een mentaliteit dat volledig afwijkt van principes van de Islamitische leer.

Zij hebben een nieuw pad binnen de islam verzonnen waarin zij religieuze zaken en bewijzen aanvliegen op een manier die de moslimgemeenschap niet eerder heeft meegemaakt in de afgelopen 15 eeuwen.

De Islamitische gemeenschap is gestoeld op broederschap. Dat moeten we ook behouden en beschermen en elke vorm van verdeeldheid bestrijden. En de grootste oorzaak voor het feit dat de Oemmah vandaag de dag verkeert in zwakte, versplintering, verval en vernedering zijn de heersende geschillen en disputen, de grote hoeveelheid aan groeperingen, en de bekrompen fanatisme wat allemaal leidt tot verdeeldheid onder de gelovigen.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(Behoor niet) tot degenen die hun godsdienst verdeelden en zich in groeperingen opsplitsen; elke groep was verblijd met wat zij had.

(soerat ar-Roem: 32)

Moge Allah de Almachtige ons en jullie beschermen tegen hun kwade, de slechtheid van de innovaties, en de gevaren van onwetendheid. Moge Allah ons laten leven volgens de Tawhid en Soennah.

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top