Het zuivere pad?

Vandaag de dag zijn er mensen te vinden die zich ten onrechte beroepen op de Methode van Ahl us-Soennah terwijl zij in werkelijkheid een gevaarlijke ideologie aan de man willen brengen. Zij hebben aan de voet gestaan van één van de meest verschrikkelijke beproevingen die de Islamitische geschiedenis heeft gekend. Onder het mom van de Islam en de Sunnah hebben zij de geleerden van de Islam en de uitnodigers ernaar bevochten en bestreden. Hun vocabulair bestaat enkel en alleen uit woorden als “Mobtadiʿ”(innoveerder), “dwalend”, “ver van de sunnah” en ga zo maar door. Ten aanzien van deze mensen zegt shaykh Bakr aboe Zayd:

“Het is voor het eerst dat deze splitsing zich voordoet in de gelederen van Ahl us-Sunnah. Naar ons weten is het voor het eerst dat er mensen zijn die zich toeschrijven aan Ahl us-Sunnah, maar zich tegelijkertijd inzetten om hen te bevechten en hun Daʿwah te dwarsbomen.”

[Tasnief An-Naas Bayna Adh-Dhani wal Yaqin]

Iedere moslim dient goed te begrijpen dat het kwaadspreken over de mensen van kennis, het niet in acht nemen van hun adviezen, het uiteenvallen in groeperingen en sektes het begin is van iedere fitna, vernieling en kwaad. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”

(Soerat an-Nisaa’ : 59)

Het probleem van dit soort mensen is dat volgens hen niets aangemerkt kan worden als de methode van Ahl us-Sunnah uitgezonderd datgene dat voldoet aan hun valse verlangens en wat correct is volgens hun sekteleiders. Zelfs de zaken waar er tussen de erkende geleerden een meningsverschil over bestaat, wensen zij af te stemmen op de mening van één enkele persoon. Degene die er volgens hen een andere mening op na houdt, wordt afgeschreven en als “niet betrouwbaar” bestempeld. Dit omdat zij niet over de nodige kennis beschikken aangaande de omgang met andere meningen.

In werkelijkheid kenmerkt de methodologie van Ahl us-Sunnah zich door vervolmaking op het gebied van overtuiging, jurisprudentie, omgangsvorm, aanbidding, gedrag, predikatie en de aandacht voor eenheid en samenhang. Geen van onze vrome voorgangers waren gewoon om iemand voor een ongelovige of innovator uit te maken zonder gegronde duidelijke reden hiervoor te hebben. Daarentegen doen deze mensen dit op basis van onwetendheid, valse verlangens en twijfels. Zij hebben een eigen weg aangelegd om vervolgens te zeggen: “Wie deze weg niet volgt is dwalende!”

De methodologie van Ahl us-Sunnah is er één die gestoeld is op kennis en praktiseren. Kennis eerst en daarna praktisatie en uitnodiging. Het ten onrechte beweren deel uit te maken van deze gezegende methodologie zal een persoon niets opleveren. Vaak verschuilen deze mensen zich achter leuzen als: “Wij volgen alleen de Koran en de Soennah”, “Zuivere Islam”, “Wij volgen de Salaf”, “De Juiste/correcte manhadj” of “Wij volgen alleen de geleerden van Sunnah”, maar spijtig genoeg hebben zij niets van doen met deze termen. Het zijn slechts leuzen zonder inhoud.

Van de daken schreeuwen dat jij en je groep de enige die de Sunnah volgen en praktiseren is een waanzin, hoogmoedigheid, onwetendheid en een grote fitna en misleiding voor de moslims.

Het zit hem niet in de beweringen die iemand doet, maar in de handelingen die worden verricht. Ook zien wij dat deze mensen de durf hebben om zichzelf zonder aarzelen te prijzen en mensen van kennis en andere moslims te minachten en verdacht maken. Dit terwijl iedereen zou moeten weten dat meestal alleen degene die het slachtoffer is geworden van zijn eigen valse verlangens, prijzenswaardig spreekt over zichzelf. Een rechtschapen persoon daarentegen, weet dat alles wat hij heeft verworven een gunst is van Allah en kiest hij er dus voor bescheiden te blijven en niet openlijk met zijn kwaliteiten te paraderen.

De voornaamste bezigheid van deze mensen is om anderen in categorieën te ordenen op basis van vermoedens en valse driften. Tijdens hun zogenaamde zittingen van kennis wordt er flink de draak gestoken met hun broeders. Zij worden door de weledele Shaykh Bakr Aboe Zayd als volgt omschreven:

“Zij lijden aan de ziekte van wantrouwen en twijfel zaaien…zij hebben allen de gewaden van Djarh wa Taʿdiel (weerlegging en goedkeuring) aangetrokken…zij hangen continu aan een dunne draad van slechte vermoedens…zij werpen zich als obstakel op het rechte pad…”

[Tasnief An-Naas Bayna Adh-Dhani wal Yaqin]

Het zijn deze mensen waarover al-Imam ash-Shaʿbie heeft gezegd:

“Al zal je het negenennegentig keer bij het rechte eind hebben en één keer de plank misslaan, dan zouden zij zich alsnog vastbijten in die ene keer en de andere negenennegentig keer ongemoeid laten.”

Deze mensen zijn gespecialiseerd in het opsporen van andermans fouten. Als zij er één hebben gevonden dan zullen zij uit afgunst deze met een saus “godsdienst” overgieten en aan de mensen voorschotelen. Dit kan gerekend worden tot één van de grootste vormen van onrecht die iemand tegenover een ander kan begaan. Ook hebben zij de gewoonte om religieuze teksten uit hun context te halen en te misbruiken voor hun onrechtmatige lastercampagnes.

Imam Ibnu Taymiyah al-Hanbali:

“Het is niemand toegestaan om uit de algehele gemeenschap één persoon aan te wijzen, om vervolgens uit te nodigen naar zijn werkwijze en haat en liefde bezigen omwille van hem, behalve de Profeet (vrede zij met hem). Het is niemand toegestaan om de gemeenschap woorden op te leggen op basis waarvan haat en liefde worden gebezigd, behalve de woorden van Allah de verhevene, Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) en datgene waarover consensus bestaat onder de gemeenschap. Dit (gedrag) behoort namelijk bij de religieuze innovators die de Ummah verdelen op basis van personen en uitspraken.”

[Majmu’ Al-Fatawa]

Dit laatste is precies wat deze mensen doen, namelijk het aanwijzen van sommige mensen en de gemeenschap vervolgens de plicht opleggen om hun woorden onvoorwaardelijk aan te nemen. Wie het niet eens is met deze woorden, zich geen mening kan vormen of zich afzijdig wil houden, wordt met onmiddelijke ingang buiten de kaders van Ahl us-Sunnah geplaatst.

Moge Allah onze toestand verbeteren en ons allemaal leiden.

NB: Artikel is in 2008 geschreven, maar blijft altijd relevant

lees ook: De Neo-Khawaridj: Wolven in Soennahkleren

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top