Hoeveel Rakaʿaat heeft het nachtgebed?

Imam Ibn ʿAbdil-Barr al-Maliki zei:
“Er is een geen meningsverschil onder de geleerden dat er geen beperking is en dat er niets bepaald werd m.b.t. het aantal Rakaʿaat van het nachtgebed en dat het een vrijwillig gebed is. Degene die wil mag het aantal Rakaʿaat verminderen of vermeerderen.”
(al-Istidhkaar)
Imam An-Nawawie ash-Shafiʿi zei:
“Al-Qaadie zei: “Er bestaat geen meningsverschil over het feit dat er geen beperking is in het aantal Rakaʿaat waar men niet van mag afwijken. Het nachtgebed is een daad van gehoorzaamheid. Elke keer dat men het aantal Rakaʿaat vermeerdert, stijgt de beloning.”
(Sharh Moeslim)
Imam Ibn Taymiyah al-Hanbali zei:
“De Profeet (vrede zij met hem) heeft m.b.t. het nachtgebed in de Ramadan geen specifiek aantal (Rakaʿaat) bepaald.”
Nadat hij het meningsverschil m.b.t. de voorkeur hierover meedeelde zei hij: “Het meest correcte is dat alle (meningen) goed zijn zoals Imam Ahmad hierover noteerde en dat er geen specifiek aantal Rakaʿaat bepaald werd.”
Hij zei ook:
“En wie denkt dat het nachtgebed een bepaald aantal Rakaʿaat telt waar men niet van mag afwijken is verkeerd.”
Hij zei ook:
“Er is vastgesteld dat Oebay ibn Kaʿb de mensen tijdens Ramadan voorging in het nachtgebed dat twintig Rakaʿaat telde en hij bad het Witr-gebed dat drie Rakaʿaat telde. Veel geleerden waren van mening dat dat de Soennah was, omdat hij (al-Moehaadjiroen en al-Ansaar) voorging in het gebed en niemand keurde zijn daad af. Anderen gaven de voorkeur aan 39 Rakaʿaat, omdat dat de oude gewoonte was in Medina.”
Hij zei ook:
“Toen ʿOmar de mensen verzamelde achter Oebay ibn Ka’b baden ze 20 Rakaʿaat en 3 Rakaʿaat Witr. Hoe meer Rakaʿaat ze baden, hoe korter de recitaties waren omdat dat mensen korte Rakaʿaat makkelijker vonden dan lange Rakaʿaat. Daarnaast was er ook een groep vrome voorgangers die 40 Rakaʿaat baden en 3 Rakaʿaat Witr en anderen die 36 Rakaʿaat baden gevolgd door 3 rak’at Witr. En dit is allemaal toegestaan.”
Hij zei ook: “
De beste manier hangt af van de toestand van de mensen. Als ze fysiek in staat zijn om tien Rakaʿaat te bidden gevolgd door drie Rakaʿaat Witr zoals de Profeet (vrede zij met hem) dat deed, dan is dit beter. Als ze niet in staat zijn, dan bidden ze twintig (kortere) Rakaʿaat. En dat is dan beter voor hen en dat is wat de meeste moslims doen omdat het de middenweg is tussen tien en veertig Rakaʿaat.”
(Madjmoeʿ ul-Fataawa)

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top