Wat is het oordeel over het gebruik van lachgas?

 Vraag:

Wat is het oordeel over het gebruik van lachgas?

Antwoord:

Het waken over het verstand behoort tot de voornaamste doelstellingen van het geloof. Ter verwezenlijking hiervan heeft Allah Zijn Religie geopenbaard en Zijn Boodschappers gezonden. Zo heeft Hij de mensheid bevoorrecht boven de overige schepselen door hen te begunstigen met een verstand. Op basis hiervan (d.w.z. het verstand) heeft Hij de mensen onderscheiden van de rest en hen aan de hand hiervan toerekeningsvatbaar gesteld. Het geheim achter de waardigheid van de mensheid schuilt dan ook in hun geschonken verstand.

Om deze reden heeft Allah ons bevolen hierover te waken en alles wat het verstand wegneemt of buiten werking stelt, zoals alcohol, bedwelmende en verdovende middelen, verboden verklaard. Ook heeft Hij een aantal zaken die het verstand wegnemen omschreven als ‘onrein’. Wie zijn verstand verliest, zal namelijk ten prooi vallen aan de influisteringen en misleidingen van de Shaytaan. Wat hierna volgt is dat de betreffende persoon geheid zal vervallen in verboden zaken, aanleiding zal zijn voor vijandschap, de mensen tot last zal zijn en afstand zal nemen van het gedenken en gehoorzamen van Allah. De Meest Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, de alcoholhoudende dranken, het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn slechts onreinheden behorende tot het werk van de satan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 90)

Eén van de doelstellingen van de zending van de Profeet (vrede zij met hem) is dat hij de goede dingen voor de mensen toestaat en hen de slechte dingen verbiedt. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Hij staat hen de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen.”

(Soerat al-Aʿraaf:157)

Geen enkel persoon – mits men in bedwang gehouden wordt door zijn verlangens en begeerten – zal tot het oordeel komen dat bedwelmende en verdovende middelen tot ‘de goede dingen’ behoren. Elk verstandige persoon is ervan overtuigd dat alle soorten bedwelmende middelen, ongeacht de naam die het draagt, het volgende met zich meebrengt:

  • Het schaadt het lichaam.
  • Het tast het verstand aan.
  • Het verbreekt op moment van gebruik de relatie met Allah.
  • Het stimuleert het begaan van zedenloosheden en andere verboden.
  • Het zet aan tot overspel, diefstal, onrecht en vijandschap.
  • Het verslechtert sociaal-maatschappelijke relaties.
  • Het zet aan tot moord.

Dit is dan ook exact hetgeen waar de Profeet (vrede zij met hem) naar verwees met zijn woorden:

“Drink geen alcohol, want het is de ingang naar al het slechte.”

(al-Boekhaarie)

Alle soorten bedwelmende middelen, ongeacht de naam, soort, samenstelling en eigenschappen die het draagt, zijn islamitisch verboden. Hierbij doet de mate waarin men hier gebruik van maakt niets af aan dit oordeel. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Elk bedwelmend middel is verboden.”

(Aboe Daawoed)

En ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wat in grote hoeveelheden bedwelmt; een kleine hoeveelheid (daarvan) is Haraam.”

(Aboe Daawoed)

Imam Ahmad Zarroeq al-Maalikie [1]  zegt: “Er bestaat geen twijfel over het feit dat de hoeveelheid waarmee het verstand wordt bedekt (d.w.z. buiten werking gesteld) verboden is. Maar ook de hoeveelheid die het verstand niet bedekt, komt hetzelfde oordeel toe.”

(Shadjarat un-Noer az-Zakiyyah)

De geleerden hebben bedwelmende middelen gedefinieerd als: “Hetgeen waarmee het verstand, i.t.t. de zintuigen, buiten werking wordt gesteld, terwijl men verkeert in staat van genot en opgetogenheid.”

Het is mogelijk dat het verstand volledig buiten werking wordt gesteld, zoals in geval van complete dronkenschap. Tevens is het mogelijk dat het verstand enkele seconden of minuten buiten werking wordt gesteld door bijvoorbeeld het gebruik van verdovende middelen (bijv. drugs). In dat geval betreft het een tijdelijke buitenwerkingstelling van het verstand.

Ook is het gebruik van verslappingsmiddelen religieus verboden. Dit is door de geleerden gedefinieerd als: “Alles wat leidt tot gevoelloosheid en verdoving van de ledematen en uiteindelijk resulteert in een zwak en zwaar lichaam.”

Oem Salamah (de echtgenote van de Profeet) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft elk bedwelmend middel en verslappingsmiddel verboden.”

(Aboe Daawoed)

Alles wat dus leidt tot bedwelming, verdoving of verslapping behoort tot de verboden bedwelmende middelen. Een uitzondering geldt slechts in geval van noodzaak of om medische redenen.

Dit verbod is vandaag de dag ook van toepassing op het gebruik van lachgas, wat door vele jongeren wordt gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat overmatig gebruik hiervan schadelijke gevolgen heeft. Ook heeft de praktijk uitgewezen dat het gebruik hiervan schadelijke effecten met zich meebrengt voor zowel de maatschappij als voor het individu. Dit verbod wordt verder aangesterkt door de redenen die de geleerden, waaronder de geleerde Mayyaarah al-Faasie[2], hebben genoemd op het verbod op “Tabah”[3], namelijk:

  • Het verkwisten van geld zonder enig voordeel.
  • Slechts de dwazen en laagwaardige personen vergrijpen zich hieraan.
  • Het gebruik hiervan wijst op een gebrek aan schaamte en waardigheid. In zo’n mate dat verdorven figuren patent hebben op het gebruiken hiervan. En gezien dit het geval is, dient men hier verreweg van te blijven, zodat hij deze groep mensen niet imiteert.

(Sharh ul-Minhaadj il-Moentakhab)

Het siert een gelovige niet dat hij in de greep wordt gehouden door dit soort middelen die zowel zijn geloof als zijn wereldse zaken ruïneren. Daarentegen dient hij zich juist te storten op datgene wat hem ten goede komt, hem in rang verheft en hem nader tot zijn Heer brengt. Het bedanken van Allah voor de gunst van het verstand geschiedt door dit verder te ontwikkelen middels kennis, te gebruiken om het goede te verrichten en het te beschermen tegen elke kwaal.

Moge Allah onze situatie en die van onze jongeren verbeteren.

En Allah weet het het best.

 

[1]  Overleden in het jaar 899 H. / 1494 n. Chr.

[2] Overleden in het jaar 1072 H. / 1661 n. Chr.

[3] Een plantaardige poeder die wordt ingesnoven (bekend in Marokko).

 

Sheikh Ilyas el Yousfi

To top